Tranh thư pháp Chén trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy, thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây

Mã: TTP0033 Danh mục: