Tranh thư pháp Phật A Di Đà – Trầm hương xông ngát điện, sen nở Phật hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh, chúng sinh lắng nghiệp trần.

Mã: TTP0024 Danh mục: